Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 • Η διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα των μελών του Εργαστηρίου.
 • Η διεξαγωγή ερευνών σχετικών με διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Η συνεργασία κάθε μορφής και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μπορεί να καλυφθούν ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας κοινών δια-ιδρυματικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων. Αναφέρονται αναλυτικά εδώ
 • Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
 • Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες καθώς και οργανώσεις κοινωνικού προσανατολισμού για την κατάρτιση μελετών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την προώθηση της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
 • Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας καθώς και ανάληψη και υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 • Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών, με Τεχνολογίες Πληροφορικής, Μαθήματα στο Διαδίκτυο και Εξειδίκευση με Εκπαίδευση από Απόσταση: Μέλος του Εργαρστηρίου είναι μέλος της Επιτροπής Εργασίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Αναμόρφωση του ΠΣ της Πληροφορικής της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου
 • Ευρωπαϊκή και Διεθνής τυποποίηση σε Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση: Μέλος του εργαστηρίου είναι Εθνική Εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης στον ISO (JTC1 SC36 “Information Technology for Learning, Education and Training”) και Αντιπρόεδρος της European Standardization Committee (CEN) TC 353 «ICT for Learning, Education and Training»
 • Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς ή επιστήμονες θετικών επιστημών που επιθυμούν να γίνουν εκπαιδευτικοί. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης «Στρατηγικές Διδασκαλίας & Τεχνολογίες Μάθησης» ενώ στο στάδιο τελικής έγκρισης βρίσκεται το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Μετασχημετισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» που συνδιαργανώνει μέσω του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (ως εποπτεύων φορέας) με το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ και το Τμήμα ΦΠΨ του ΕΚΠΑ
 • Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου.
 • Η οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία στα αντικείμενα.