Το εργαστήριο στελεχώνεται από τέσσερεις (4) καθηγητές, οι οποίοι συγκροτούν τη βασική ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου:

  • Σαμαράκου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας-Διευθύντρια
  • Αθηναίο Σπύρο, Καθηγητή, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  • Γεωργούλη Κατερίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
  • Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής


Την βασική ερευνητική ομάδα πλαισιώνουν επίσης ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητά έχει άμεση συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Στο προσωπικό του εργαστηρίου εντάσσονται και υποψήφιοι διδάκτορες όπως και προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή ή τη διπλωματική τους εργασία αντίστοιχα στο εργαστήριο , και κάνουν χρήση του εξοπλισμού του. Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του εργαστηρίου με άλλα αντίστοιχα εργαστήρια, ως συνεργαζόμενοι ερευνητές συμπεριλαμβάνονται και μέλη ΕΠ ή ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διοίκηση του Εργαστηρίου – Διευθυντής Εργαστηρίου

Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του, που είναι Καθηγητής της οικείας Σχολής στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, κατά προτεραιότητα από τις βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την ολομέλεια των μελών της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου και η εκλογή του, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η θητεία του διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια μόνο θητεία σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.