Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:


 1. Η διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 2. Η διεξαγωγή ερευνών σχετικών με διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μπορεί να καλυφθούν ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας κοινών δια-ιδρυματικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής .
 4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
 5. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 6. Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες καθώς και οργανώσεις κοινωνικού προσανατολισμού για την κατάρτιση μελετών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την προώθηση της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 7. Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας καθώς και ανάληψη και υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 8. Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών, με Τεχνολογίες Πληροφορικής, Μαθήματα στο Διαδίκτυο και Εξειδίκευση με Εκπαίδευση από Απόσταση.
 9. Ευρωπαϊκή και Διεθνής τυποποίηση σε Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
 10. Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς ή επιστήμονες θετικών επιστημών που επιθυμούν να γίνουν εκπαιδευτικοί.
 11. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 12. Η οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία στα αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.