Αντικείμενο του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ)  με τίτλο «Στρατηγικές Διδασκαλίας & Τεχνολογίες Μάθησης» είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και την προσαρμογή του μαθησιακού υλικού στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της εκάστοτε διδακτικής προσέγγισης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Οι μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος Επιμόρφωσης περιλαμβάνουν:

  • Απόκτηση γνώσεων σχετικών με το χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού διαδικτυακών μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων σε υπάρχοντα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης ανοιχτού κώδικα και στο σχεδιασμό μεταδεδομένων ανοιχτών μαθησιακών αντικειμένων (OERs)
  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργίας ηλεκτρονικών μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού βασισμένου σε OERs, πολυμέσα ή/και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες.

 Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συγκροτείται από τέσσερις διδακτικές ενότητες:

  • Η 1η διδακτική ενότητα (ΔΕ1) αφορά στον Εκπαιδευτικό  Σχεδιασμό στο πλαίσιο της Μικτής Μάθησης .
  • Η 2η διδακτική ενότητα (ΔΕ2) αφορά στην Εργασία με Ψηφιακά Εργαλεία.
  • Η 3η διδακτική ενότητα (ΔΕ3) αφορά στον Σχεδιασμό και Παραγωγή Μαθησιακών Αντικειμένων.
  • Η 4η διδακτική ενότητα (ΔΕ4) αφορά στην Διδακτική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη δημιουργία ανοιχτών μαζικών online μαθημάτων (MOOCs).

♦ Περισσότερα για την πρόταση μπορείτε να βρείτε στο αρχείο που ακολουθεί, ενώ σχετικά με την προκήρυξη του προγράμματος και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε τηνιστοσελίδα του ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Αθήνας.Αρχεία: 

PDF icon

LLL-Teaching Strategies and Learning Technologies.pdf