Το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών αποτελεί ένα σημαντικό πόλο έρευνας, ανάπτυξης, διαμόρφωσης συνεργειών και αριστείας στους άξονες και τα επί μέρους επιστημονικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των συστημάτων μαθησιακής τεχνολογίας με αποδεδειγμένη δραστηριότητα σε προσέλκυση πόρων από Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, διοργάνωση διεθνών έγκριτων συνεδρίων, εθνική εκπροσώπηση στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης στο χώρο των μαθησιακών τεχνολογιών, συμμετοχή σε επιτροπές εθνικών φορέων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

Τα Εργαστήριο έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και την προώθηση της έρευνας καθώς και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών περιοχών, θέτοντας ως κύριους στόχους:

 • τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πόλων και την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου μέσω της συνέργειας μεταξύ των μελών του
 • τη σύνδεση και ενίσχυση κάθε μορφής συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ερευνητικές ομάδες και ερευνητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του προτεινόμενου εργαστηρίου.
 • τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής και την ενίσχυση της διαμόρφωσης ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για την αρτιότερη εκπαίδευση στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
 • την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τεχνολογικής υποστήριξης μαθησιακών διαδικασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς σπουδαστές στο πλαίσιο των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου
 • το συντονισμό και τη συμμετοχή σε καινοτόμα, εθνικά και Ευρωπαϊκά, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα για τη μεθοδολογική και επιστημονικο-τεχνική καλλιέργεια των επί μέρους ερευνητικών πεδίων που είναι σχετικά με τη φύση του εργαστηρίου
 • τη δημιουργία πόλων αριστείας και ευφυούς εξειδίκευσης στο πλαίσιο συγκεκριμένων Ερευνητικών Μονάδων που θα προκύψουν από τους βασικούς άξονες δραστηριοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του εργαστηρίου σε συνάρτηση με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα.


Το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και την απόκτηση γνώσης σε επιστημονικά πεδία των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης, με έμφαση στα διαδικτυακά, προσαρμοστικά, ευφυή, σύγχρονα και ασύγχρονα συστήματα διαχείρισης μάθησης.
 • Ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση διαφόρων τυπικών και άτυπων πλαισίων μάθησης και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
 • Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 και νεότερων στην εκπαίδευση.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Game-based και Mobile learning με αναδυόμενες τεχνολογίες Εικονικής (VR) και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR).
 • Ανάλυση και σχεδιασμός της Δια Βίου Μάθησης σε αντικείμενα των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Μελέτη, διατύπωση και αξιοποίηση πλαισίων Ποιότητας στην Εκπαίδευση.
 • Αλγόριθμοι και συστήματα εξόρυξης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων (educational data mining & learning analytics).
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και ανοικτών αποθετηρίων (open educational resources).
 • Παιδαγωγική κατάρτιση, προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική.