ΠΔΒΕ- Στρατηγικές Διδασκαλίας & Τεχνολογίες Μάθησης

 Αντικείμενο του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ)  με τίτλο «Στρατηγικές Διδασκαλίας & Τεχνολογίες Μάθησης» είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και την προσαρμογή του μαθησιακού υλικού στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της εκάστοτε διδακτικής προσέγγισης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Οι μαθησιακοί…

Continue Reading